Płatności:

 • wszystkie formy płatności.

 • KONTO ZOTÓWKOWE
  BPH PBK Oddział Busko Zdrój
  04 1060 0076 0000 3200 0014 3999
 • KONTO DEWIZOWE
  19 1060 0076 0000 3800 0010 5023

Rezerwacje:

 • telefonicznie: (041) 3782854, 3781464, 3708650-51

 • faxem: (041) 3782854

 • emailem: hotelura@realnet.pl 

 • listownie: ul. Waryńskiego 38,
  28-100 Busko Zdrój

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH POBYTOWYCH I LECZNICZYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRALNE BIURO SKIEROWAŃ "ZDRÓJ" w Busku-Zdroju ul. Waryńskiego 38

Niniejsze warunki uczestnictwa są integralną częścią umowy zawartej między Centralnym Biurem Skierowań "ZDRÓJ" a uczestnikiem imprezy organizowanej przez CBS "ZDRÓJ" w obiektach własnych lub wynajętych.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług leczniczych , turystycznych , pobytowych między CBS"ZDRÓJ" a uczestnikiem imprezy następuje w momencie , gdy klient wpłaca zaliczkę lub opłaca koszt imprezy.
2 .Zgłoszenie-umowę każdy Klient podpisuje osobiście , a za osobę niepełnoletnią jej prawny opiekun. Zamówienia zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione.
3 Szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług objętych ceną imprezy udziela placówka CBS prowadząca sprzedaż tych imprez.
4 .Cena podana w informacji o imprezie jest ceną umowną . Może ona ulec zmianie w przypadku wzrostu kosztu świadczeń. O każdej zmianie ceny imprezy CBS niezwłocznie powiadomi Uczestnika.
5. Dokumentem upoważniającym Klienta do korzystania ze świadczeń zawartych w cenie i wymienionych w informacji o imprezie jest skierowanie imienne, które Klient otrzymuje po dokonaniu pełnej wpłaty.
6. Skierowanie ważne jest wyłącznie w wymienionym w nim terminie i obiekcie. Skierowanie nie może być odstąpione osobom trzecim bez zgody CBS"ZDRÓJ".
7. Jeżeli w informacji o imprezie lub skierowaniu nie podano inaczej, opłaty meldunkowe, miejscowe lub klimatyczne nie są wliczane w cenę skierowania i Klient reguluje je na miejscu.
8. Warunki pobytu dzieci /wiek, wyżywienie/ w ośrodkach wczasowych określone są każdorazowo w informacji organizatora lub skierowaniu .Jeżeli informacja nie stanowi inaczej CBS wystawia skierowania na wczasy dla dzieci w wieku powyżej 3-lat.
9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu w miejscu pobytu. Za szkody wyrządzone podczas pobytu Klient odpowiada bezpośrednio wobec właściciela obiektu wczasowego.
10. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kradzieży bagażu dokonywane jest wyłącznie na dodatkowe zlecenie Klienta.

REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Rezygnację z imprezy należy zgłosić na piśmie w placówce CBS , w którym wykupiono skierowanie. Do rezygnacji należy dołączyć dowód wpłaty i oryginał skierowania.
2. Jeżeli rezygnacja nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem wczasów , klient ponosi jedynie koszt opłaty manipulacyjnej od każdej osoby wymienionej w skierowaniu.
3. .Przy rezygnacji złożonej w CBS w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o wszystkie faktycznie poniesione przez CBS koszty zwracanego skierowania.
4. Klientowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty , jeżeli rezygnacja z imprezy następuje z przyczyn leżących po stronie CBS"ZDRÓJ" - zmiana ceny powyżej 10% , standardu zakwaterowania, terminu, odwołania imprezy przez organizatora. Rezygnacja z wyżej wymienionych przyczyn może nastąpić w ciągu 3 dni po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia placówki sprzedającej skierowanie.
5 .CBS"ZDRÓJ " nie zwraca należności za świadczenia przygotowane, lecz nie wykorzystane przez Klienta w czasie trwania imprezy.
6 .Zwrot należności z tytułu rezygnacji Klienta zbiorowego następuje wyłącznie na rzecz tego klienta.

REKLAMOWANIE USŁUG

1. Jeżeli jakość deklarowanych w umowie świadczeń będzie odbiegała od świadczeń realizowanych , Klientowi przysługuje prawo reklamacji w trakcie trwania wczasów bezpośrednio u właściciela obiektu , lub w biurze sprzedającym skierowanie.
2. CBS"ZDRÓJ" podejmie niezwłocznie działanie w celu likwidacji przyczyn obniżających jakość realizowanych świadczeń w trakcie trwania wczasów.
3. Jeżeli mimo reklamacji Klienta w trakcie wczasów świadczenia nie zostaną zrealizowane w całości , Klient ma prawo domagać się wydania świadczenia ekwiwalentnego lub obniżenie ceny skierowania.
4. W przypadku złożenia reklamacji w terminie do 7 dni po zakończeniu imprezy CBS zbada zasadność stawianych zarzutów i w przypadkach bezspornych dokona zwrotu części lub całości wniesionej wpłaty.

UMOWA - ZGŁOSZENIE Imprezy krajowej
UMOWA ZGŁOSZENIE (plik .doc)