Select language:

Nowości i wydarzenia

XXXII Edycja Konkursu Orzeł Agrobiznesu

2010-10-01 16:11:46

W dniu 7 września 2010 w Domu Literatury w Warszawie odbył się finał XXXII edycji konkursu pod honorowym patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej o nagrodę „ORZEŁ AGROBIZNESU”.

zobacz pozostałe wiadomości

Kontakt

Hotel Pod Świerkiem

ul. Waryńskiego 38, 28-100 Busko Zdrój

Umowa - rezerwacja

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH POBYTOWYCH I LECZNICZYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HOTEL POD ŚWIERKIEM w Busku-Zdroju ul. Waryńskiego 38

Niniejsze warunki uczestnictwa są integralną częścią umowy zawartej między Hotelem Pod Świerkiem a uczestnikiem imprezy zwanym dalej „Klientem”, organizowanej przez Hotel w obiektach własnych lub podnajętych.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług leczniczych, turystycznych, pobytowych między Hotelem a Klientem następuje w momencie, gdy klient wpłaca zaliczkę lub opłaca koszt imprezy.
2. Zgłoszenie-umowę każdy Klient podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią jej prawny opiekun. Zamówienia zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione.
3. Szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług objętych ceną imprezy udziela placówka Hotel prowadząca sprzedaż tych imprez.
4. Cena podana w informacji o imprezie jest ceną umowną. Może ona ulec zmianie w przypadku wzrostu kosztu świadczeń. O każdej zmianie ceny imprezy Hotel niezwłocznie powiadomi Klienta.
5. Dokumentem upoważniającym Klienta do korzystania ze świadczeń zawartych w cenie i wymienionych w informacji o imprezie jest korespondencja e-mail lub skierowanie imienne, które Klient otrzymuje po dokonaniu pełnej wpłaty.
6. Skierowanie ważne jest wyłącznie w wymienionym w nim terminie i obiekcie. Skierowanie nie może być odstąpione osobom trzecim bez zgody Hotelu.
7. Jeżeli w informacji o imprezie lub skierowaniu nie podano inaczej, opłaty meldunkowe, miejscowe lub klimatyczne nie są wliczane w cenę skierowania i Klient reguluje je na miejscu.
8. Warunki pobytu dzieci /wiek, wyżywienie/ w ośrodkach wczasowych określone są każdorazowo w informacji organizatora lub skierowaniu. Jeżeli informacja nie stanowi inaczej Hotel wystawia skierowania na wczasy dla dzieci w wieku powyżej 3-lat.
9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu w miejscu pobytu. Za szkody wyrządzone podczas pobytu Klient odpowiada bezpośrednio wobec właściciela obiektu wczasowego.
10. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kradzieży bagażu dokonywane jest wyłącznie na dodatkowe zlecenie Klienta.

REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Rezygnację z imprezy należy zgłosić na piśmie w placówce Hotelu, w którym wykupiono skierowanie. Do rezygnacji należy dołączyć dowód wpłaty i oryginał skierowania.
2. Jeżeli rezygnacja nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem wczasów, klient ponosi jedynie koszt opłaty manipulacyjnej od każdej osoby wymienionej w skierowaniu.
3. Przy rezygnacji złożonej w Hotelu w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o wszystkie faktycznie poniesione przez Hotel koszty zwracanego skierowania.
4. Klientowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja z imprezy następuje z przyczyn leżących po stronie Hotelu - zmiana ceny powyżej 10%, standardu zakwaterowania, terminu, odwołania imprezy przez organizatora. Rezygnacja z wyżej wymienionych przyczyn może nastąpić w ciągu 3 dni po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia placówki sprzedającej skierowanie.
5. Hotel nie zwraca należności za świadczenia przygotowane, lecz niewykorzystane przez Klienta w czasie trwania imprezy.
6. Zwrot należności z tytułu rezygnacji Klienta zbiorowego następuje wyłącznie na rzecz tego klienta.

REKLAMOWANIE USŁUGI

1. Jeżeli jakość deklarowanych w umowie świadczeń będzie odbiegała od świadczeń realizowanych, Klientowi przysługuje prawo reklamacji w trakcie trwania wczasów bezpośrednio u właściciela obiektu, lub w Hotelu sprzedającym skierowanie.
2. Hotel podejmie niezwłocznie działanie w celu likwidacji przyczyn obniżających jakość realizowanych świadczeń w trakcie trwania wczasów.
3. Jeżeli mimo reklamacji Klienta w trakcie wczasów świadczenia nie zostaną zrealizowane w całości, Klient ma prawo domagać się wydania świadczenia ekwiwalentnego lub obniżenie ceny skierowania.
4. W przypadku złożenia reklamacji w terminie do 7 dni po zakończeniu imprezy Hotel zbada zasadność stawianych zarzutów i w przypadkach bezspornych dokona zwrotu części lub całości wniesionej wpłaty.